مقالات
نصرالله پورمحمدی املشی، رقیه فراهانی فرد
مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش نامه ی انجمن ایرانی تاریخ سال سوم، شماره ی دوازدهم
در توسعه و رکود شهری قزوین، به عنوان پایتخت دور ه ایی از حکومت صفویه بررسی عوامل محیطی نظیر موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، خاک منطقه، آب و هوا، منابع آب، حوادثی نظیر زلزله، سیل و شیوع بیماری ها تأثیر زیادی داشته است و در خور پژوهشی جدی است . »ادامه
+ یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۰
سید هاشم آقاجری ، حسن اله یاری
مطالعات تاریخ اسلام سال سوم/ شماره ی 9/ تابستان 1390
سادات از مهم ترین گروه های اجتماعی در تاریخ اسلام هستند، گرچه در رویکرد به مفهوم سیادت در ادوار مختلف، شاهد تغییراتی هستیم. در دوره صفویه نیز، مفهوم و مصداق سیادت از چالش های نظری مؤثر بر واقعیت های آن عصر به شمار می رود.  »ادامه
+ یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۷
شعله کوئین ترجمۀ خسرو خواجه نورى
پیام بهارستان / د 2، س 6، ش 21 / پائیز 13
تاریخ نگارى صفویه جنبه هاى منحصر به فرد خود را گسترش داده است، اما داراى ریشه هایى در سنت تیمورى شرقى است که مرکز آن در هرات بود. 1 بسیارى از مورخان صفویه تاریخ هاى اوایل تیمورى را به عنوان آثار قابل تقلید، مورد تحسین قرار داده اند. »ادامه
+ یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱
سفرهای زیارتی پادشاهان صفوی
محمدعلی رنجبر
تاریخ اسلام :: زمستان 1382 - شماره 1
با رسمیت یافتن مذهب شیعه در دوره صفوی (907-1135ق) توجه و اهتمام شاهان صفوی به زیارت مقابر و ائمه(ع)، امامزادگان و برخی از بزرگان تصوف(هم چون: شیخ صفی، شیخ زاهد و شیخ شهاب الدین اهری) افزایش یافت. »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۴
محسن فتاحی اردکانی
حکومت اسلامی/ سال هجدهم، شمارة سوم، پاییز 92 ، پیاپی 69
ظهور دراویش صفوی در ایران و تحولات مذهبی پس از آن، جایگاه ویژه ای در تاریخ این مرز و بوم دارد؛ به طوری که حتی مستشرقین نیز به بررسی جوانب مختلف آن از ظهور تا سقوطش پرداخته اند. »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۵
دکتر جھانبخش ثواقب -غلامرضا ذوالفقاری
مطالعات اسلامی: تاریخ و فرھن ، گ سال چھل و پنجم، شمارۀ پیاپی ۹۰
روابط صفویه و شروانشاھان و وضعیت ایالت شروان در عصر صفو ی، یک ی از فصول مھم تار یخ صفویه را از بعد سیاسی – نظامی و در سطح داخلی و منطقهای تشکیل میدھد.  »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۳
روابط تجاری ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه ( 1135-996ق/1723-1588م)
محمد علی رنجبر- علی توکلیان- سید احمد موسوی
تاریخ روابط خارجی :: تابستان 1391 - شماره 5
روابط سیاسی و بازرگانی ایران با کشورهای اروپایی و برخی کشورهای همسایه از عصر صفوی قوت گرفت. دولت روسیه نیز با اهداف سیاسی و تجاری باب روابط را با دولت صفویه گشود و راه های شمالی امکانات فراوانی را برای آن کشور فراهم ساخت که رابطه خود را با ایران از طرف دریای خزر و سرزمین¬های شرق و غرباین دریا برقرار کند. »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۵۶
جمشید نوروزی- محمد عباسی
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران،سال دوم،ش2،پیاپی 4،بهاروتابستان93
یکی از خاندان های محلی متنفذ و مشهور ایران، سادات سیفی قزوین است که نسب خود را به امام حسن(ع) می رساندند. سابقه ی حضور برخی از افراد خاندان در تشکیلات حکومتی به عهد ایلخانان می رسد، اما در عهد حکومت صفویه بعضی از آنان به مناصب عالی چون وزارت دست یافتند. »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۴
نماد و نمود نام علی(ع) در هنر فلزکاری صفویه و قاجار
مریم فراست
کتاب ماه هنر،شهریور1387،ش120
زیبایی و ارزش هنر اسلامی تا حدودی به فلزکاری و تزیینات آن بستگی دارد. از ان چایی که هنر ایرانی بر مینای تزیینات استوار شده است. کتیبه نویسی بر روی اشیای فلزی،به عنوان یکی از ارکان اصلی تزیینات به شمار می آید. »ادامه
+ چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۶
صفویه و الگوها و نمادهای تبلیغات مذهبی در ساختار حکومتی اش
عبدالله متولی
ادیان و عرفان :: شیعه شناسی :: زمستان 1391 ، سال دهم - شماره 4
صفویه و الگوها و نمادهای تبلیغات مذهبی در ساختار حکومتی اش تبلیغات عنصری مهم در پیشبرد مقاصد جوامع انسانی است. با تشکیل حکومت های سیاسی و پدید آمدن مکاتب دینی، لزوم استفاده از شیوه های متنوع و متکبر تبلیغاتی برای اشاعه و تثبیت موجودیت سیاسی و چارچوب های دینی بیشتر احساس شد.  »ادامه
+ چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۳