فعالیت‌های انجام یافته و دستاوردها
به منظور سازماندهی تحقیقات تاریخ تشیع در عصر صفوی اقدام به برگزاری نشست های علمی در قالب کارگاه های آموزشی جهت بازشناسی موضوعات تاریخ تشیع در عصر صفوی و مطالعه تطبیقی صفوی شناسی با تأکید بر نظریات جدید گردید. مطالعه تطبیقی صفوی شناسی هم از جنبه نظری و هم عملی از مهم ترین فعالیت های تحقیقی است که تا حد بسیاری در این حوزه صورت گرفته است. البته در حوزه نظری، کار بیشتر به مطالعه تطبیقی در ساختار دولت صفوی باز می گردد. اما از نظر علمی، کار تطبیقی با عملکرد این دولت در حوزه های فرهنگی و تمدنی باز می گردد.
برای دستیابی به بازشناسی موضوعات تاریخ تشیع در عصر صفوی و مطالعه تطبیقی صفوی شناسی با تأکید بر نظریات جدید تا کنون مراحل زیر طی شده است:
الف- برگزاری سخنرانی های علمی فصلی با موضوعات نظری در حوزه صفوی شناسی با حضور صفوی شناسان
ب- برگزاری جلسات نقد و بررسی نظریات موجود در حوزه مطالعات صفوی شناسی
ج- ساماندهی تحقیقات صفوی شناسی براساس یک برنامه مدون هم به لحاظ روشی و هم موضوعی به جهت حصول اهداف موردنظر در قالب تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی تقاضامحور و پایان نامه های مرتبط با برنامه های قطب
د- تعیین موضوعات تحقیقی در حوزه های هنری، معماری و سایر صنایع به صورت مشترک با متخصصین این علوم و هنرها به منظور سازماندهی تحقیقات علمی
ه- تصحیح متون تاریخی- دینی در حوزه صفوی شناسی و تاریخ دینی صفوی، با هدف احیاء متون تاریخی ارزشمند که همچنان به صورت خطی باقی مانده اند و نیز با هدف آموزش تصحیح نسخ تاریخی- دینی در حوزه مطالعات صفوی شناسی صورت پذیرفته است. در این راستا، برنامه های زیر اجرا شده است:
• برگزاری کارگاه نسخه شناسی و تصحیح متون تاریخی- دینی با تأکید بر صفوی شناسی
• شناسایی متون تاریخی- دینی که هنوز به صورت خطی باقی مانده است
• جمع آوری نسخه های متبر
• واگذاری تصحیح این متون به اعضای هیئت علمی همکار با قطب و یا سایر محققین و متخصصین در این حوزه.
مهمترین تصمیمات شورای قطب و اقدامات انجام شده در راستای آن؛ به شرح ذیل می باشد:
o ایجاد کتابخانه ی علمی مرتبط با صفویه به منظور ایجاد فضای علمی بیشتر در قطب.
o انتقال کتاب های مرتبط با موضوع قطب و پایان نامه ها به محل قطب علمی.
o ارتباط با مراکز اصفهان شناسی و دیگر مراکز مرتبط به موضوع قطب.
o ایجاد بانک سی دی از کتب اصلی و تحقیقی و مقالات صفوی.
o فعال کردن تفاهم نامه منعقده بین گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در زمینه مطالعات.
o برگزاری نشست های تخصصی با حضور صفوی شناسان به منظور بررسی منابع دست اول صفوی.
o برگزاری جلسات نقد و بررسی منابع تحقیقی موجود درباره دوره ی صفوی.
o اقدام به تهیه دانشنامه ی "رجال سیاسی دوره ی صفویه".
o اقدام به تهیه "گنجینه لغات از دوره مغول تا دوره صفویه"
o راه اندازی سایت قطب علمی«‌ مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه.
o ایجاد سرویس پیام ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بهبود اطلاع رسانی درباره ی همایش ها، کارگاه ها و نشست های علمی – تخصصی.
o ارسال فرم هم اندیشی به دانشگاه های کل کشور و مؤسسات پژوهشی به منظور همکاری با قطب.
o عقد قرارداد با سازمان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان جهت همکاری با "قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه" جهت اجرای همایش بین المللی امام زادگان.
o ایجاد مجله علمی – پژوهشی "مطالعات شیعه و عصر صفویه".
o عقد تفاهم نامه با مؤسسه فرهنگی راسخون برای نمایه سازی مقالات مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه.
o عقد تفاهم نامه با انتشارات مانی برای چاپ و نشر پژوهش های اختتام یافته.
o برگزاری کارگاه تاریخ و هنر عصر صفوی.
o برگزاری کارگاه "مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه".
o برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی.
o برگزاری کارگاه خط سیاق.
o برگزاری کارگاه بررسی موردی نسخ خطی عصر صفوی.
o برگزاری کارگاه فلسفه علم تاریخ
o برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با تأکید بر نقش تشیع
o برگزاری کارگاه نمادشناسی معماری اسلامی.
o برگزاری کارگاه مزارها و بناها در عصر صفوی.