معرفی دو نسخه خطی در مورد صفویان
معرفی دو نسخه خطی در مورد صفویان
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
1. نسخه ای خطی از مکاتبات سلاطین صفویه
نسخه ای خطی با عنوان «مکاتبات سلاطین صفویه» در کتابخانه ملی موجود است که شامل سواد چندین نامه از پادشاهان صفویه، همچون شاه اسمعیل، شاه طهماسب و شاه عباس، به دیگر حاکمان، نظیر جلال‌الدین اکبر پادشاه هندوستان، سلطان سلیمان و سلطان محمد پادشاهان عثمانی، است. این نسخه خطی به خط نستعلیق و در کاغذ فرنگی نخودی نگاشته شده است.آغاز این نسخه خطی چنین است: «سبحان‌ الذی له‌ الملک و له‌ الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت. نظم پاک خدایی که جهان آفرید عالم پیدا و نهان آفرید... .» در انجام این نسخه خطی نیز چنین آمده: «... که بروی زمین بر سرگردون چه نهی پای کین دعوی سلطانی... .»
آغاز نسخه خطی انجام نسخه خطی
2. نسخه ای خطی از ح‍ک‍ای‍ات‌ مربوط به ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ صفوی
نسخه ای خطی، محت‍م‍لا از ق‍رن‌ دوازدهم هجری، با عنوان «ح‍ک‍ای‍ات‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس» در کتابخانه ملی موجود است که ‌شامل ح‍ک‍ای‍ات‌ مربوط به ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ صفوی است. این نسخه خطی دارای ک‍اغ‍ذ ف‍رن‍گ‍ی و ‌خ‍ط ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ است. این نسخه شامل روایتهایی از ع‍دالت شاه عباس صفوی است که در زمان خود او و جانشینانش پرداخته شده است. آغ‍از این ن‍س‍خ‍ه‌ خطی چنین است: «ح‍ک‍ای‍ت‌: آورده‌ان‍د ک‍ه‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ در ب‍ارگ‍اه‌ ن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ب‍ود س‍ق‍ف‌ ش‍ک‍اف‍ت‍ه‌ شد.... .» درانج‍ام‌ این ن‍س‍خ‍ه‌ نیز چنین آمده: «ک‍ردن‍د داس‍ت‍ان‌ ت‍م‍ام‌ ش‍د ... ی‍ک‌ ف‍ات‍ح‍ه‌ طم‍ع‌ دارم... .»
+ سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: