پیامدهای تهاجمات ازبکان بر منطقه خراسان در دولت صفوی
منطقه خراسان یکی از مهم ترین کانونهای بحران در دوره صفوی بود. این منطقه به دلیل موقعیت حساس و مهمی که داشت همواره مورد توجه همسایگان ایران به ویژ ه ازبکان قرار می گرفت. تقریبا یک دهه پس از ایجاد دولت صفوی مناسبات این دو دولت به صورت منازعات سیاسی و مذهبی بروز یافت؛ منازعاتی که در تمام ادوار دولت صفوی تداوم داشت و از رهگذر آن منطقه خراسان متحمل آسیب های جدی شد. پرسش محوری این پژوهش بر این اصل استوار است که تهاجمات ازبکان چه تاثیراتی بر ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی منطقه خراسان داشته است؟
+ آدینه ۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: